1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa

Seitsemän väärää tieteellistä väittämää

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

maxresdefault

Sellaiset väitteet kuin “Jumala loi maailmankaikkeuden” voivat olla tosia tai epätosia, mutta ei voida suorittaa kokeita, joilla väitteet voitaisiin todeta epätosiksi, joten ne eivät ole tiedettä, vaan kuuluvat tieteen alan ulkopuolelle. -Wikipedia

Falsifikationismin tavoitteena on erottaa tiede epätieteestä ja sen mukaan tieteellisiä ovat ainoastaan sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääräksi. Falsifioitavuus oli yksi kriteereistä, jonka perusteella oikeus totesi vuonna 1981 Arkansanissa Yhdysvalloissa käydyssä oikeudenkäynnissä luomistieteen epätieteeksi. Ainoaksi tieteelliseksi käsitykseksi hyväksyttiin materialismi eli aineellinen todellisuuskäsitys, mistä muodostuikin pikkuhiljaa tieteenharjoituksen ja opetuksen lähtökohta.

Homeopatian lisäksi muina pseudotieteen perinteisinä lajeina pidetään telepatiaa, astrologiaa ja kreationismia. -Arja Kallio, Suomen Akatemian ohjelmayksikön päällikkö

Naturalistit väittävät falsifikationismin luokittelevan luomistieteen näennäistieteeksi, koska Jumalaa tai luomistyötä ei voi falsifioida. Samalla periaatteella voidaan kuitenkin todeta myös evoluutioteoria näennäistieteeksi, koska alkuräjähdyksen aikaansaanutta sattumaa ei voi niin ikään falsifioida. Koska todellisuudessa ei ole mitään perusteltua johtopäätöstä miksi materialismi olisi oikeampi lähtökohta tieteenharjoittamiselle, voidaan havaita että luomistieteen poissulkeminen johtuu ainoastaan ateistisesta lähtökohdasta.

Tiede ei sulje pois luomista johtopäätöstensä vaan metodologisen lähtökohtansa kautta. Metodologiamme ei olisi rehellistä, jos kiellämme tämän. -Fyysikko Carl Friedrich von Weizsäcker

Materialismin mukaan kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Pinnallisesti käsitys voi vaikuttaa tieteelliseltä, mutta todellisuudessa se ampuu itseään jalkaan jo ensikättelyssä.

Materialismi pyrkii selittämään luonnonlaeilla kaikkeuden olemassaolon, samalla kun kaksi ehkä varminta fysikaalista lainalaisuutta sotii käsitystä vastaan: Termodynamiikan

 1. pääsäännön mukaan energian määrä maailmankaikkeudessa on vakio. Lain mukaan mikään luonnollinen prosessi ei voi aikaansaada uutta energiaa. Alkuräjähdys ei siis itse voinut luoda energiaa, vaan sen oletettu lähde olisi pitänyt olla jossain muualla.
 2. pääsäännön mukaan entropia eli epäjärjestys kasvaa, eli järjestys on ollut alussa täydellisempi kuin se nyt. Entropian kasvun myötä käyttökelpoinen energia vähenee, ja koska tehokasta energiaa on vielä runsaasti saatavilla, ei maailmankaikkeus voi olla kovin vanha. Uskomukset ikuisesta tai kehittyvästä kaikkeudesta ovat siis lainalaisuuden vastaisia.

kehitys

Väittely avoimien ja suljettujen järjestelmien luonteesta ei poista lainalaisuuksien aiheuttamaa ongelmaa. Evoluutioteoriaa kannattava National Medal of Science-palkittu professori John Ross on tunnustanut tosiasian:

Ei tiedetä olevan mitään, mikä sotisi termodynamiikan toista pääsääntöä vastaan. Tavallisesti se yhdistetään suljettuihin järjestelmiin, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös avoimiin järjestelmiin.. On jotenkin mielletty, ettei toisen pääsäännön tarvitsisi vaikuttaa laaja-alaiseen tasapainoon pyrkivän kentän joka kolkassa. On tärkeää varmistaa, ettei tämä harhakäsitys tee itsestään kuolematonta. -John Ross, Chemical and Engineering News

Maapallon katsotaan olevan avoin järjestelmä, missä Aurinko tuottaa enemmän kuin tarpeeksi energiaa systeemin ylläpitämiseen. Pelkkä energia ei kuitenkaan saa aikaan entropian vähenemistä, eikä ainakaan synnytä monimutkaisia järjestyneitä rakenteita vaan pikemminkin hajottaa niitä. Otsonikato ei huolestuttaisi tutkijoita, jos maahan kohdistunut aurinkoenergian lisäys toimisi evoluutiota kiihdyttävästi ja tekisi meistä paremmin sopeutuvia. Auringon tuottama energia ei siis vähennä vaan itse asiassa lisää entropiaa ja kiihdyttää luonnollisten prosessien hajoamista ja rakenteiden rappeutumista. Eli jo ensisilmäyksellä tunnettu tiede sotii materialistista käsitystä vastaan.

Naturalistinen tiede?

Tieteen tarkoituksena on kertoa ympäröivästä maailmasta varmoja totuuksia kokemusperäisellä tutkimuksella. Suurelle yleisölle suunnatuissa televisio-ohjelmissa, koulutuspoliittisissa lausunnoissa ja luonnontieteen oppikirjoissa annetaan ymmärtää, että darvinistinen evoluutioteoria kykenee selittämään elävien olentojen monimuotoisuuden. Todellisuudessa näkemys on yksipuolinen ja harhaanjohtava.

Evoluutio on perusteeton ja kokonaan uskomaton. -Ambrose Flemming, Brittiläisen tieteen edistämiskeskuksen presidentti

Tieteellinen erimielisyys darvinismistasivuston mukaan yli tuhat omalla nimellä esiintyvää tohtoritason tiedemiestä ympäri maailmaa kyseenalaistaa kehitysopin keskeiset opinkappaleet. Kollektiivi ei edusta mitään elämänkatsomusta, vaan pyrkii herättämään keskustelua kehitysopin kyvyttömyydestä selittää luonnon havaintoja.

Suhtaudumme epäilevästi väitteisiin, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta pystyisivät selittämään elämän monimuotoisuuden. Darwinin teorian puolesta puhuvien todisteiden kriittistä tarkastelua tulisi rohkaista. -Dissentfromdarwin.org

Kehitysoppi esittää luonnontieteen tukevan kaikkeuden ja luonnon itseriittoisuutta. Kehitysopin hyvin kyseenalaisten opinkappaleiden todistettavuus määrittelee siis

 1. onko tiede naturalistista;
 2. vai onko neodarvinismi vain päivitetty versio animalismista?

Evolutionismi on aikuisten satu. Tämä teoria ei ole auttanut tiedettä edistymään; se on kelvoton. -Louis Pasteur, mikrobiologi ja kemisti

Advertisements