Faktoja islamista

Shari’a ilmoittaa Jumalan lain ja antaa johdatusta elämän järjestämisessä ihmisen parhaaksi. Sen tarkoituksena on osoittaa ihmiselle paras tapa ja antaa hänelle keinot ja välikappaleet tarpeidensa täyttämiseen menestyksellisimmällä ja hyödyllisimmällä tavalla. Jumalan laki on läpeensä meidän hyödyksemme. Siinä ei ole mitään, mikä tähtäisi tuhlaamaan voimiamme tai tukahduttamaan luonnollisia tarpeitamme ja halujamme, tai musertamaan normaalit tarpeemme ja tunteemme. -islamopas.com

Islamilainen valtio on nostanut esiin keskustelun islamin todellisesta luonteesta. Maltilliset muslimit ovat kritisoineet fundamentalistimuslimien toimia, joiden seurauksesta 911-iskuista lähtien on kuollut yli 25 000 ihmistä terrori-iskuissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan islamia uskontona sen oman kirjallisuuden, Koraanin ja Hadith’ien valossa.

Sisällys:

1. Mitä on islam?

  • Sunna – Allahin lähettiläs esikuvana
  • Maltillinen islam – voiko islamin reformoida?

2. Islamin alkuhistoria

3. Käsitteitä

1. MITÄ ON ISLAM?

muhammad04

Islam (al-islam) tarkoittaa alistumista Allahille. Sen perusta on jumalallisessa ilmoituksessa Koraanissa, minkä Muhammadin seuraajat kirjoittivat pääosin tämän kuoleman jälkeen, sekä perimätieto Hadith’eissa, mitkä selittävät Muhammadin toimintaa. Muslimin elämäntavan ja moraalin perustana on sunna eli Allahin lähettilään Muhammadin esikuva. Muslimin šhadada eli uskontunnustus on:

Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä.

Muslimien kaksi pääsuuntausta, sunnit ja shiiat katsovat molemmat Koraanin olevan sanasta sanaan Allahin sanoja ja kirjan olevan muuttumaton. Muslimit käytännössä jakautuvat kolmenlaiseen pääryhmään:

  1. Sekulaariset muslimit, jotka uskovat Koraanin positiiviseen sanomaan, mutta hylkäävät ajatukset pyhästä sodasta. Tämä on suurin ryhmä.
  2. Perinteelliset muslimit, jotka tutkivat islamia ja yrittävät elämässä toteuttaa sen opetusta. He tulkitsevat Jihadia hengellisenä taisteluna tai eivät halua osallistua Jihadiin, koska he pelkäävät sen seurauksia.
  3. Islamistit joilla on päämääränä toteuttaa islamia, kuten Muhammad teki. He ovat valmiit toteuttamaan Jihadia väkivallalla Koraanin sanojen mukaisesti.

Sunna – Allahin lähettiläs esikuvana

Koraani 33:21 Allahin lähettiläässä teillä on kaunis esikuva niille, joiden toivo on Allahissa.

Islamissa ei ole absoluuttista moraalia, vaan Allahin lähettiläs Muhammad itse toimii moraalin mittatikkuna. Tästä opettaa Hadith’it eli perimätieto, mitkä profeetan seuraajat kirjoittivat muutamien satojen vuosien aikana tämän kuoleman jälkeen.

Sahih al-Bukhari 1:2:25: Abu Huraira on kertonut: Allahin lähettiläältä ky­syttiin: Mikä on teoista paras? Hän vastasi: Uskoa Allahiin ja Hä­nen lähettilää­seensä. Sen jälkeen kysyttiin: Mikä on toi­seksi parasta? Hän vastasi: Osallistua jiha­diin Allahin asian puo­lesta.

Niin sanotut maltilliset muslimit käsittävät jihadin henkisenä kamppailuna ihmisen sisäistä pahuutta vastaan. Koraanissa jihad-sanan käyttö liittyy useammin sanan sotilaalliseen merkitykseen. Koraani tekee myös selväksi, ketkä ovat aitoja muslimeja ja ketkä teeskentelijöitä:

Koraani 9:88-90 Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Sellaisille ihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia. Jumala on valmistanut heille puutarhat, joiden liepeillä purot solisevat ja joissa he alati saavat asua. Tämä on ylin onni. Eräät beduiineista keksivät syitä saadakseen luvan jäädä pois, ja ne, jotka kielsivät Jumalan ja Hänen lähettiläänsä, pysyivät kotona. Hän lähettää pian tuskallisen tuomion niille, jotka olivat uskottomia.

Koraani on hyvin yksimielinen jihadin ja islamistin tehtävästä. Muhammadin opetus on tiivistetty Hamasin ja Palestiinan peruskirjaan:

Artikla 15 On tarpeen istuttaa jihadin henki kansan sydämiin, jotta he kävisivät vihollista vastaan ja liittyisivät taistelijoiden riveihin. On tarpeellista, että niin tiedemiehet, kouluttajat, opettajat, tiedonvälityksessä ja mediassa työskentelevät henkilöt, koulutettu väki kuin erityisesti nuoriso ja islamilaisten liikkeiden sheikit ottaisivat osaa joukkojen heräämiseen.

Koraanin mukaan jihadissa kuollut on sankarivainaja, minkä takia itsemurhaiskuista on tullut yleinen hyökkäysmenetelmä äärimuslimeille.

Koraani 3:169 Älä pidä kuolleina niitä, jotka on surmattu Allahin tiellä. He elävät Allahin luona onnellisina siitä armosta, jonka Allah on heille osoittanut.

Sanoivatpa maltilliset muslimit mitä tahansa, sunna eli esikuva Muhammadista opettaa Hadith’ien mukaan seuraavasti:

Sahih al-Bukhari 7:62:88: Ursa on kertonut: Profeetta kirjoitti [aviosopi­muksen] Aishan kanssa tämän ollessa 6-vuotias ja pani avioliiton täy­tän­töön (= oli ensi kerran suku­puoliyhteydessä Aishan kanssa) tämän ol­lessa 9-vuotias, ja Aisha oli hänen kanssaan yhdeksän vuotta (= hä­nen kuole­maansa asti).

Sahih al-Bukhari 8:82:795: Anas on kertonut: Profeetta katkaisi Uraina-heimoon kuulu­neiden miesten kädet ja jätti polttamatta umpeen [heidän verta vuotaneet raajansa], kunnes nämä kuolivat.

Sahih al-Bukhari 2:23:413: Abdullah bin Umar on kertonut: [Medinan] juu­talai­set toi­vat keskuudestaan profeetan luo miehen ja naisen, jotka oli­vat suoritta­neet laittoman seksuaalisen yhdynnän (avio­rikoksen). Hän määräsi nämä mo­lemmat kivitettäviksi (kuoliaaksi) lähellä hautajaisru­kouspaikkaa mos­keijan vie­ressä.

Sahih al-Bukhari 9:84:57: Ikrima on kertonut: Jotkut zanadiqat (= ateistit) tuotiin Alin (4. kalifin) luo, ja tämä poltti heidät. Uutinen tästä tapahtu­masta tavoitti Ibn ’Abbasin, joka sanoi: Jos olisin ollut hänen asemas­saan, en olisi polttanut heitä, sillä Allahin lä­hettiläs on kieltänyt sen sa­noen: Älkää rankaisko ketään Allahin rankaisulla (tulella). Olisin itse tappanut heidät Allahin lähettilään seuraavan totea­muksen mukaisesti: Joka vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet.

Maltillinen islam – voiko islamin reformoida?

Jotta maltillisen ja positiivisen islamuskon voi perustella, on hylättävä Koraani, Hadith’it ja erityisesti sunna, eli Allahin lähettilään esikuva. Tällöin uskonto ei ole islamia vaan jotain muuta. Monet vertailevat mielellään jihadia katolisen kirkon ristiretkiin esittäen, ettei islamilla ja kristinuskolla ole paljoa eroa. Kuitenkin Martin Lutherin ja muiden uskonpuhdistajien tavoite oli reformoida kristinuskosta katolisen kirkon väärä oppi ja rakenne, joka jo alusta alkaen käytti kristinuskoa ja Raamattua väärin. Kristinusko pyrittiin siis muuttamaan reformaation kautta alkuperäiseen muotoonsa, mutta islamin reformaatiossa suunta on jotain Isisin kaltaista väkivaltaista imperialismia, jota Muhammad harjoitti.

Koraani 8:67 Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut [vihollisten] suu­ren teurastuk­sen. Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoit­televan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

Miksi siis on olemassa maltillisia ja rauhanomaisia muslimeja? Kristityissä, joiden pitäisi pyrkiä nöyryyteen ja anteeksiantoon, on valitettavan paljon ylimielisiä, ahneita ja kostonhimoisia. Jokaisessa uskonnossa on niitä, jotka tunnustavat sen opinkappaleet, mutta eivät harjoita niitä. Kuten kristityn on helpompi lyödä takaisin ja halveksia muita, on myös muslimin helpompaa pysytellä kotona, kuin vaarantaa henkensä jihadissa. Tätä kutsutaan tekopyhyydeksi.

Vaikka erityisesti länsimaissa asuvat muslimit sekularisoituvat ja lakkaavat noudattamasta islamin oppeja, on fakta, että mitä syvemmin islam juurtuu – seuraajien lukumäärällä, moskeijoilla ja toimintavallallaan – sitä todennäköisempää on, että jotkut sen kannattajat ottavat islamin määräykset kuten ne opin mukaan kuuluukin, ja pakottavat läheisensäkin toimimaan samoin. Fakta on, että nykypäivän ääri-islamismi terrorismineen on juuri sellaista, mitä se oli syntyessään 1400 vuotta sitten; väkivaltaista, suvaitsematonta ja laajentumishaluista.

Koraani 9:29 Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (= juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (= islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

2. ISLAMIN ALKUHISTORIA

Vuoden 570 tietämillä syntynyt Muhammad oli kaupustelija, joka avioitui setänsä toiveesta rikkaan lesken Kadijahin kanssa. Muhammad näki vuonna 610 näkyjä eräässä luolassa, joita hän tulkitsi vaimonsa Kadijahin ja tämän serkun Waraquahin kanssa. Aluksi ilmestykset korostivat Jumalan mahtavuutta ja Muhammad toimi vain sanoman saarnaajana Mekassa, mutta pian ilmestyksissä kiellettiin muut jumalat ja alettiin korostamaan sosiaalista sanomaa. Alueen rikkaat kauppiaat vastustivat Muhammadin sanomaa ja tämä joutui muuttamaan Medinaan.

Tähän aikaan Muhammadin seuraajien ensimmäinen uskollisuuden vala korvattiin uudella, missä Allah salli taistelemisen ja lupasi valan vannojille palkan Paratiisissa. Islamilaisen kalenterin ajanlasku alkaa Hijrasta (muutto) vuonna 622, kun islamista muodostui poliittis-sotilaallinen uskonto. Muhammadista tuli köyhien profeetasta valtiomies ja sotapäällikkö, ja muslimit aloittivat sota- ja ryöstöretket Mekkaan ja lähialueen kyliin. Kolme vuotta myöhemmin Mekka solmi aselevon ja Muhammad määräsi Mekasta muslimien pyhiinvaelluskohteen, missä islam alkoi määrittyä.

Koraani 9:33 Hän [Allah] on lähettänyt lähettiläänsä [Muhammadin] tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (= ei islamilaisten) tah­toa.

Koraani 2:217 Epäjumalanpalvelus on suurempi synti kuin tappaminen.

maxresdefault

Ainoastaan muslimeille tarkoitettu Kaaba Mekassa, jota kohti muslimit ympäri maailmaa rukoilevat.

Muhammad valitsi jumalaksi Quraish-heimon jumalan Al-ilah’in, joka oli yksi Ka’bahin 360:stä epäjumalasta. Mekassa palvonnan keskipisteenä säilyi vanha Ka’bahin musta meteoriitti, jota kohti rukoiltiin viisi kertaa päivässä ja paastottiin osan päivästä kuukauden ajan. Myös pyhiinvaellus Mekkaan, ‘Umrah, oli yleinen traditio jo ennen islamin syntyä. Muhammadin määrittelemän uskonnon syntyyn vaikutti suuresti roomalaiskatolilaisten opit ja erityisesti pyhän Augustinuksen opetukset, joita Muhammadin vaimo Kadijah ja serkku Waraquah iskostivat hänelle. He tulkitsivat Allahin lähettilään näyt ja toimivat taustavaikuttajana erityisesti juutalaisuutta ja todellista kristinuskoa (ei katolilaisuus) vihaavaan uskontoon. On merkittävää, että Mohammad suojeli aikanaan pyhän Augustinuksen munkkeja ja katolilaisia kirkkoja.

Koraani 8:39 Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia [koko maailmassa], mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

Kukistettuaan välittömät vastustajansa sotapäällikkö Muhammad alkoi järjestää sotaretkiä eri heimojen kimppuun vain kasvattaakseen imperiumiaan. Heti profeetan kuoleman jälkeen silloinen muslimimaailma levisi sisällissotaan, kun monet Muhammadin liittolaiset halusivat irrottautua islamistisesta imperiumista. Myös Muhammadin seuraajat ja perhe kääntyivät toisiaan vastaan ja sekasorrossa kuoli kolme neljästä profeettaa seuranneesta kalifista. Abu Bakr sai pidettyä väkivallalla Muhammadin imperiumin yhtenäisenä.

Muhammadin tytär Fatima ja vävy Ali kuolivat pian alkaneissa vainoissa. Näiden pojan eli Muhammadin pojanpojan tappoivat sunnimuslimit, jotka sotivat profeetan jälkeläisiä, shiiamuslimeita vastaan. Allahin lähettilään seuraajat ja perheen jäsenet jakautuivat toisiaan vastaan tappeleviksi alaryhmiksi.

Muhammad asetti musliminaisille esikuviksi erityisesti lempityttärensä Fatiman ja lempivaimonsa Aishan. Pian profeetan kuoleman jälkeen esikuvat taistelivat kuitenkin eri puolilla veristä sisällissotaa. Muslimiapologistien väite, ettei ääri-islamistit ole todellisia muslimeja, koska he tappavat toisia muslimeja, on melkoisen vaikea selittää Fatiman ja Aishan välisen sodan tunteville. Kumman suhteen Allahin profeetta erehtyi niin pahasti?

Muhammad jätti ohjeeksi ja perinnöksi seuraajilleen käydä taistelua kristittyjä, persialaisia, juutalaisia ja polyteisteja (hinduja) vastaan. Profeetan kuolemaa seuranneiden neljän vuosisadan aikana muslimiarmeijat vyöryivät yllätettyjen naapureidensa ylitse ryöstellen ja ottaen väestöä orjiksi sekä pakottaen kääntymään muslimeiksi tai maksamaan suojelurahaa. Muhammadin seuraajien aikana muslimit julistivat sodan jokaista tuntemaansa maailmanuskontoa vastaan – Jihad hinduja, kristittyjä, juutalaisia, zarathustralaisia ja buddhalaisia vastaan. Ristiretkien alkaessa muslimit olivat valloittaneet sotimalla kaksi kolmannesta kristitystä maailmasta aina Syyriasta Espanjaan ja Pohjois-Afrikkaan. Muslimit orjuuttivat miljoonia eurooppalaisia ja afrikkalaisia. On merkittävää, ettei muslimimaailma ole pyytänyt koskaan anteeksi Jihadin ja orjuuden uhreilta.

Yhteenveto

Islam ainoana uskontona maailmassa tuottaa jatkuvaa terrorismia jumalansa nimeen. Mitä vaarallisempi muslimi, sitä rehellisimmin tämä tulkitsee Koraania, jumalallista teosta. Ääri-islamistit ovat islamilaisen uskon puhtauden vaalijoita, jotka uskovat Muhammadin valtuutukseen levittää islamia väkivallalla ja tappamalla ne, jotka eivät alistu. Vääräuskoisten puutteessa he kääntyvät myös toisiaan vastaan. Muhammad Taqi Partovi Sam­zevari kirjoittaa kirjassaan Future of the Islamic Movement (1986):

Oma profeettamme.. oli kenraali, valtiomies, hallintomies, talousmies, lakimies ja en­siluokan johtaja, kaikki yhdessä. .. Koraanin historialli­sessa visiossa Alla­hin avun ja ihmisten vallankumouksellisen kamp­pai­lun on tultava yhteen niin, että saatanalliset hallitsijat suistetaan alas ja tapetaan. Kansa, joka ei ole valmis­tautu­nut tappamaan ja kuolemaan luodakseen oikeudenmukaisen yhteiskun­nan, ei voi odot­taa mitään tu­kea Allahilta. Kaikkivaltias on luvannut meille, että saapuu päivä, jolloin koko ihmiskunta elää yhdistyneenä islamin lipun alla; jol­loin kuunsirpin merkki, Muhammadin symboli, on ylimpänä kaikkialla. .. Mutta tuota päivää on joudutettava jihadilla, valmiudel­lamme uhrata elä­mämme ja vuo­dattaa niiden epäpuhdasta verta, jotka eivät näe Mu­hammadin mi’rajissaan (ilmestyksissä) taivaasta tuomaa va­loa. .. Allah on se, joka antaa aseen käteemme. Mutta emme voi odottaa Hä­nen vetävän myös liipaisinta yksinkertaisesti siksi, että olemme pel­ku­reita.

3. KÄSITTEITÄ

Alláh: ”Jumala”; historiassa kuun jumala Al-ilahi ja hänen kolmea tytärtään Lati, Uzza ja Manati

Alláhu akbar: ”Jumala on suurin”; Alláhin suuruuden ylistys; muslimien sotahuuto

ansarit: ”auttajat”; arabialaiset heimot, jotka olivat Muhammadin liitto­laisia, sekä var­haiset muslimit

dár as-sulh: sopimuksen alue: muslimien kanssa liittoutuneiden vääräus­kois­ten hallit­sema alue; muslimien hallitsema alue mutta vailla shari’a-lakia

dhimmí: dhimman eli suojelusopimuksen suojelema ei-muslimi

hadíth: ”kertomus”; jokin tuhansista Muhammadin elämän episodeista, jotka väli­tettiin suulli­sena perimätietona, kunnes ne kirjoitettiin ylös 700–800-lu­vuilla; sahíh eli luotetta­vat hadíthit ovat Koraanin jälkeen heti seuraavaa auktori­teetti shari’assa, islamin laissa

hijra: ”siirtyminen”, ”poislähteminen”; Muhammadin pako Mekasta Medi­naan (Yathri­biin) v. 622

islám: ”alistuminen”

jizya: vero, jonka Koraanin suura 9:28 määrää juutalaisten ja kristittyjen mak­setta­vaksi musli­mien hallitsemalla alueella

Kaaba: ”kuutio”; Mekassa oleva temppeli, jossa lukuisat pakanaepäju­malat pitivät ma­jaansa en­nen islamia; Kaaban kulmakivi, jonka usko­taan pudon­neen taivaasta, on kivi, jossa Aabraham oli uhraava poikansa Ishmaelin (ei tarkoita Iisakkia).

kalifi: umman (maailmanlaajuisen muslimiyhteisön) maallisen johtajan titteli; aiem­man isla­milaisen imperiumin johtaja; tittelin kielsi Kemal At­tatürk v. 1924 ot­tomaani-impe­riumin ha­joamisen ja modernin Turkin pe­rustamisen jäl­keen

Koraani (al Qur’an): ”resitaatio”; islamin pyhä kirja, joka koostuu Mu­hamma­din Alláhilta saa­mista ilmestyksistä, jotka hänelle välitti ark­kienkeli Gabriel; Koraani on isla­milaisen käsityk­sen mukaan Allahin omaa puhetta ja on ollut aina olemassa, eikä sitä ole koskaan luotu.

Medina: ”kaupunki”, lyhennys ”profeetan kaupungista”; islamin toiseksi pyhin paikka; Mu­hammadin hijran määränpää v. 622; Muhammadin elämän myö­hempi vaihe, jolloin Koraanin väkivaltaisemmat kohdat il­mestyivät; Mu­ham­madin kolmannen keskeisen tais­telun paikka Me­kan quraishilaisia vas­taan; aiemmin tunnet­tiin nimellä Yathrib

Mekka: islamin pyhin paikka; paikka, jossa Muhammad syntyi v. 570; sen Suuri mos­keija si­sältää Kaaban kiven; Muhammadin elämän varhais­vaihe, jonka aikana Koraanin rauhanomai­semmat säkeet ilmestyivät; paikka, jossa Muhammad voitti qu­raishilaiset v. 630

Muhammad: ”ylistetty”

muslimi: ”alistuva”

Sira: ”elämä(kerta)”; lyhennetty muodosta Sírat Rasúl Alláh eli ”Alla­hin pro­feetan elämä”; pro­feetta Muhammadin kanoninen elämäkerta, jonka kirjoitti 700-luvulla Ibn Ishaq ja toimitti myöhemmin Ibn Hisham; tässä käännöksessä on käytetty Jaakko Hä­meen-Anttilan suomennosta ”Profeetta Muhammadin elä­mäkerta” (Basam Books, 1999)

sunna: profeetta Muhammadin ”elämäntapa”; pitää sisällään hänen ope­tuk­sensa, pe­rin­teensä, ja esimerkkinsä

suura: Koraanin luku; Koraanin säkeet jakautuvat suuriin ja jakei­siin, esim. 9:5

Advertisements

3 thoughts on “Faktoja islamista

  1. Kristuksen oppi on ainoa oppi joka opettaa sielun pelastuksesta eikä pyri maailmanherruuteen – toisin kuin katolisuus, jonka hierarkinen rakenne on synnytetty imaisemaan kaiken itseensä. Islam taasen edustaa täydellistä antikristillisyyttä: ei pelastusvarmuutta, muhammettilaisten teot punnitaan ilman sovittajaa (muhammedkaan ei ollut varma pelastuksestaan) ja voimakasta tahtoa luoda maailmanjärjestys joka perustuu islamilaiselle laille.

  2. Hyvin totta. Professori Tapio Puolimatka on käsitellyt aihetta laajasti kirjassaan Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (2013, Aikamedia).

    Raja kristinuskon ja kaikkien muiden elämänkatsomusten väliin voidaan vetää sillä ajattelulla, että uusi aika, josta Raamattu puhuu synnin ja pakanan ajan päätyttyä, ei kristinuskon mukaan rakennu ihmisten maailmanjärjestyksille tai järjestelmille vaan Luojan, Jeesus Kristuksen. Tällaista aikaa pyrkivät rakentamaan kaikki suuret pakanauskonnot; hindut, muslimit, ateistit, roomalaiskatolilaiset, farisealaisjuutalaiset, vapaamuurarit, mormonit ja monet muut, kukin omalla tyylillään mutta aina ihmisten aikaansaannoksen kautta. Kaikki väärä evankeliumi johtaa myös valitettavasti väärän jumalan, sielunvihollisen luo. Jokaisella ihmisellä on onneksi oman elämän verran aikaa ottaa asioista selvää ja Jumala vetää ihmisiä luo Sanansa ja hyvyytensä kautta.

  3. Pingback: Musta ja valkoinen Daesh | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s