Viisi faktaa Euroopan unionista

Näin eduskuntavaalien alla on hyvä muistutella mieleen faktoja Euroopan unionista ja sopimuksista, joihin Suomen valtio on sitoutunut. Jos mielestäsi hyvinvoinnilla, taloudellisella vakaudella, demokratian ja sananvapauden toteutumisella tai suomalaisen kulttuurin ja arvojen säilymisellä on painoarvoa tulevaisuuden politiikassa, tulee sinun olla tietoinen seuraavassa esitetyistä faktoista.

Fakta 1: EU:ssa jäsenvaltio ei ole itsenäinen

Useimmille EU:n perussopimukset ovat täysin tuntemattomia, vaikka ne määrittelevät yhteiskuntaa siinä missä Suomen perustuslakikin. Lissabonin sopimus 2007/ C306/ 01/ artikla 2b:

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa. Tätä varten neuvosto hyväksyy toimenpiteitä, erityisesti näiden politiikkojen laajat suuntaviivat.

Artikla 61b:

Eurooppa-neuvosto määrittelee lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

EU:n sopimukset ja yhtenäistämispolitiikka velvottavat jäsenmaita sisällyttämään EU-direktiivit aihepiiristä huolimatta kansalliseen lakiin. Tämän johdosta Eduskunta on joutunut hyväksymään kyseenalaisia lakeja, kuten urkintalain Lex Nokia. EU:n perussopimusten mukaan jäsenvaltio saa sanktioita, mikäli ei sisällytä direktiivejä lainsäädäntöön. Euroopan Komission lausumassa todetaan:

Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat unionille osan suvereniteetistaan ja antavat sen toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.

Koska EU:n perussopimukset ovat ristiriitaisia Suomen perustuslakiin nähden, lisättiin vuonna 2011 1. pykälään “Suomi on Euroopan unionin jäsen”, korvaamaan itsenäisyyden ja primaari(EU)-sekundääri(jäsenvaltio)-oikeuden ristiriidan.

Fakta 2: EU:n valtarakenne on epädemokraattinen

Koska EU:n lainsäädäntö on jäsenvaltioiden yläpuolella, on syytä tarkastella unionin valtarakennetta. Ensinnäkin Suomen väestö kattaa 1% EU:n kokonaisväestöstä, joten voi ymmärtää vaikutusmahdollisuuksien olevan sen mukaiset. Lisäksi kansan valitsemalta Euroopan Parlamentilta puuttuu lakialoiteoikeus ja se on vain neuvoa-antava elin valtarakenteessa. Todellinen päätösvalta on Komissiolla ja Neuvostolla, jotka yhdessä EKP:n ja tuomioistuimen kanssa toimivat irrallaan hallituksista, valitsevat itse seuraajansa kansalta tuntemattomin perustein sekä salaavat kirjanpitonsa ja päätöksentekonsa julkisuudelta vetoamalla “EU:n toimintakulttuuriin”. Sven-Olof Jakobsson kirjoittaa kirjassa Salainen asiakirja no1:

EU-parlamentti, eli Eduskunta, on käsittämätön määrä edustajia ilman päätösvaltaa. Se on vain Komission neuvoa-antava elin. Komissio, eli Hallitus, on epädemokraattisesti valittu suvereeni vallankäyttäjä jota parlamentti ei voi erottaa. Eli, EU-valtion rakenne on täsmälleen kopio vanhan Neuvostoliiton Duumasta. Perustuslain myötä (=Lissabon 2009) tulee EU:sta juridinen henkilö, Supervaltio, joka päättää muiden maiden kohtaloista enemmistöpäätöksin.

EU:n primaarioikeus ja valtarakenne ovat erittäin ristiriidassa Suomen perustuslain 2. pykälään “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Fakta 3: EU-sopimukset luovat taloudellista epävakautta ja velkaannuttavat valtiota

EU:n sopimus perustuslaista 2005/ artikla 181/ 1 (vanha artikla 100/EY):

Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä “kansalliset keskuspankit”, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia.

Vuonna 1992 voimaan astuneessa Maastrichtin sopimuksessa kiellettiin valtioiden suora keskuspankkirahoitus, jonka seurauksena unionijäsenvaltioilta kumottiin oikeus luoda ja kontrolloida rahaa. Tämä vähensi merkittävästi valtioiden autonomiaa ja keskuspankkirahoituksen välikädeksi tulivat liikepankit, joilta valtiot joutuvat lainaamaan rahaa velkana. Vanhaan malliin rahan määrää säädeltiin talouskasvun mukaan, nykyisin sen määrää luoton kysyntä, mikä taas aiheuttaa taloudellista epävakautta. Suomi liittyi Maastrichtin sopimukseen unionijäsenyyden myötä vuonna 1995, jonka jälkeen valtio on velkaantunut kiihtyvällä vauhdilla. Velan lisääntyessä pelkkä velkojen korkojen määrä on noussut niin suureksi, että sitä maksetaan vuodessa lähes yhtä paljon (2,2 mrd.) kuin millä rahoitetaan Suomen sotilaallista maanpuolustusta (2,4 mrd.) – turhaa rahaa. Velkojen ja maksettavan korkojen määrän alati noustessa julkista taloutta ja palveluita joudutaan jatkuvasti leikkaamaan veroja korottamaan, eikä kyseinen politiikka voi kestää enää kauaa. Keskuspankkiiri Bernand Lietaer selittää pankkiuudistuksen luoman ongelman seuraavasti:

Kun pankki myöntää sinulle 100 000$ asuntolainan, se luo lainan pääoman, jonka voit käyttää ja joka alkaa kiertää taloudessa. Pankki kuitenkin vaatii, että maksat takaisin 200 000$ seuraavan 20 vuoden aikana, mutta se ei luo tätä toista 100 000$ – eli koron osuutta. Sen sijaan pankki lähettää sinut kovaan maailmaan taistelemaan kaikkia muita vastaan, jotta voit saada haltuusi sen puuttuvan 100 000$.

Velkaantuneita maita “auttava” Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarjoaa elvytyslainoja, jotka kuitenkin sitovat lainaehdoilla valtiot a) yhtiöittämään valtion laitoksia b) yksityistämään c) myymään yrityksiä ulkomaisille sijoittajille. Lopputuloksena on maita, jotka eivät itse omista mitään eikä kansalla ole itsemääräämisoikeutta. Petollinen talousjärjestelmä tulee kaatamaan Euroopan kansallisvaltiot lähivuosina, jonka jälkeen sen harvainvalta ottaa suvereenin vallan käsiinsä.

Fakta 4: Sosiaalidarwinistinen järjestelmä luo ja ylläpitää köyhyyttä valtaosalle

Itävaltalainen valtiotieteen tohtori Karl Steinhauser havainnollistaa kirjassaan EU – huomispäivän super-Neuvostoliitto vapaata kilpailua seuraavasti:

Asian selventämiseksi valitsen urheilulajin, jota pidetään erityisen raakana: nyrkkeilyn. Tässä kaikkea muuta kuin kainossa lajissa olisi esimerkiksi EU:n harjoittaman kaltainen tuhoamiskilpailu täysin poissa laskuista. Se tarkoittaisi nimittäin sitä, että nyrkkeilijä saisi iskeä vastustajaansa, kunnes tämä on kuollut. Kuinka tarpeellinen jopa tällaiselle raa’alle urheilulajille on heikomman suojelu, on nähtävissä myös nyrkkeilijöiden jaossa painoluokkiin. Niinpä nyrkkeilijöitä ei jaeta ainoastaan kärpäs-, höyhen-, kevyt-, bantami-, puoliraskas- ja raskassarjalaisiin, vaan jopa painoluokassa on omat maan-, Euroopan- ja maailmanmestarinsa. Erotuksena EU:n taloudelliselle tuhoamiskilpailulle, missä höyhensarjan yritys ei millään ammattisaralla voi voittaa mestaruutta, koska sen tyrmää jo ensimmäisessä yhteenotossa alan raskaansarjan yritys. Eikä vain tajuttomaksi vaan niin pahasti, ettei se enää toivu tajuttomuuden tilastaan.

Margrit Kennedy toteaa kirjassaan Interest Free Society, että kun kaikki raha luodaan velasta ja kun kaikesta velasta maksetaan korkoa, sen seurauksena ainoastaan yhteiskunnan rikkain 10% saa enemmän tuloja koronmaksusta kuin joutuu korkoa maksamaan. Köyhimmälle 80% väestöstä koron maksamisella on selvästi köyhdyttävä vaikutus. Keskuspankkiiri Bernand Lietaer havainnollistaa, kuinka darwinistinen järjestelmä on keinotekoinen:

Ahneus ja kilpailu eivät ole kiinteä osa ihmisluonnetta.. Ahneutta ja puutteen pelkoa itse asiassa jatkuvasti luodaan ja vahvistetaan käyttämällämme rahajärjestelmällä.. Voimme selvästikin tuottaa enemmän kuin tarpeeksi ruokaa kaikille ja tässä maailmassa olisi selvästikin kaikille työtä tehtäväksi, mutta meillä ei ole tarpeeksi rahaa niiden maksamiseen. Niukkuus on meidän kansallisissa valuutoissamme. Itse asiassa, keskuspankkien tehtävä on luoda ja ylläpitää rahan niukkuutta. Tämän suorana seurauksena meidän on pakko jatkuvasti taistella toinen toistamme vastaan, jotta voimme selviytyä.

Fakta 5: Yhdentyvä Eurooppa – Troijan hevonen

Suomen perustuslakiin lisättiin vuonna 2011 94. ja 95. pykäliin lause

.. valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle..

Kaikesta päätellen tarkoitus ei ole jättää kehitystä “kauppayhteisön” tasolle. Euroopan Neuvoston perustamiskonferenssissa Haagissa kirjattiin vuonna 1949 seuraava ponsi (nr. 7):

Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti yhdistyneen maailman luomista.

Yhdentyvän Euroopan pääarkkitehti Jean Monnet hahmotteli muistiinpanoissaan samaan tapaan:

Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Yhdentyvän Euroopan tarkoitus ei ollut alkujaankaan toimia kauppayhteisönä, vaan luoda kansallisvaltiot korvaava supervaltio. Suunnitelma on jo niin pitkällä, että EU:lla on oma perustuslaki, ulkopolitiikka, ulkoministeri, valuutta, kansallislaulu ja lippu, jotka pienin askelin ovat korvaamassa kansallisia identiteettejä. Suunnitelma oli alusta alkaen taloudellis-poliittinen Troijan hevonen, jonka kehitys on mahdollistettu vain salaamalla tärkeimmät sopimukset ja esittämällä osatotuuksia niistä. Kehityksen mahdollistaviin tekijöihin liittyy organisaatiot, kuten Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Yhdistyneet Kansakunnat ja Rooman klubi, joista voi lukea artikkelista Pyöreä pöytä – verhohallitusten verkosto. Koska EU on valheellisesti markkinoitu imperialistinen pyrkimys, joka ei todellisuudessa piittaa ihmisoikeuksista tai demokratiasta, on Suomen irtisanouduttava niin pian kuin mahdollista unionijäsenyydestä, eurovaluutasta ja niihin sitovista sopimuksista. Jatka artikkeliin Rooman valtakunnan uudelleen nousu.

Advertisements

One thought on “Viisi faktaa Euroopan unionista

  1. Pingback: Suomen tulevaisuus | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s